זכות הראשונים על גילוי כתביו הסודיים של ניוטון, שמורה לחוברת

תורת הכוכבים ומדינת ישראל


תוכלו לקרוא על כך פה
קיראו על -

הדוקטור הישראלי
שהציל
את כתבי ניוטון
ביום 17 ביוני 1977
הופיע דיווח של
סוכנות הידיעות הצרפתית
שהדהים את העולם
קראו כאן

על ההדים שעורר
דיווח היסטורי זה

ועל מה שהתרחש
בעקבות הפרסום


וקיראו כאן
על שרשרת צרפי המקרים המופלאה שהביאה לאותו פרסום עולמי.לרשימה המלאה של הכתבות
בנושא

כתבי היד הסודיים
של ניוטון
וחשיפתם המופלאה

בעברית
באנגלית

הדיווח שגילה לעולם את כתבי ניוטון הסודיים


הטקסט המוצג כאן הינו הידיעה המקורית של סוכנות הידיעות הצרפתית שחשפה את סוד קיומם של כתבי ניוטון הגנוזים. הידיעה הופצה ברחבי העולם ביום 17 ביוני 1997

צרפתית אחרי אנגלית.

 
 
4 CMN43 PAR ISR 170697 1812 EMI EAA
Israel-science

 

Israelis say Isaac Newton believed in astrology

 

Tel Aviv, June 17 (AFP)  - Isaac Newton, the English scientist who discovered the law of gravity, was also an astrology buff two Israeli academics claimed Tuesday.

 

Proffesor Yoav Ben-Dov of Tel Aviv University, and astrologer Talila Stan. Bestselling author, said that in manuscripts buried in the national library Newton discusses his ideas on astrology, his mystical meditations and his passion for alchemy.

 
The English scientist, who died in 1727, discovered the law of gravity and the foundation of differential calculus and invented the telescope. The Hebrew University in Jerusalem, which houses the national library, acquired the manuscripts dozens of years ago after the British Museum rejected them "so as not to sully the image of one of the pillars of positive science," as Ben-Dov said. They were then offered to the Hebrew University, which apparently never considered showing them to the public, apparently for the same reasons. Stan recently learned of their existence on a conference on quantum theory by Ben-Dov and decided to make them known. Backed by the Israeli Astrology Association, she intends to publish copies of the original manuscripts. "I want the whole world to be able to see that science and astrology aren't incompatible," she said.

 

 

 

4CMK66 MOA    ISR   17697   1507   EMI   MOA
Israël-science-histoire


Newton aurait été féru d'astrologie

 

TEL-AVIV' 17 juin (AFP) - Le savant anglais Isaac Newton (1642-1727) s'adonnait aussi à l'astrologie soutiennent. preuves à l'appui, en Israël, un professeur Yoav Ben-Dov, qui enseigne à l'université de Tel-Aviv, et l'astrologue Mme Talila Sten, qui est l'auteur de plusieurs best-sellers, affirment avoir eu connaisance de nombreux manuscrits apocryphes qui se trouveraient enfouis dans les archives de la bibiothéque nationale à l'université hébraîque de Jerusalem.

 

Dans ces manuscripts, l’auteur de la loi de lattraction universelle expose ses conceptions astrologiques, ses mèditations  mystiques et son engouement pour l'alchimie, a expliqué à l' AFP le professeur BenDov.

 

Ces manuscripts, a-t-il poursuivi, ont été acquis il y a plusieurs dizaines d'annèes par un universitaire juif après que le British Museum les eût refusés "afin de ne pas ternir l'image d'un des pilers de la science positive". Ils ont été ensuite offerts à l'université hébraïque, qui n'a jamais songé à les montrer au public, sansdoute pour les mêmes motifs. Lorsqu'elle apprit récemment leur existence, au hasard d'une conférence donnée par le professeur Ben-Dovsur la théorie des quanta, Mme Sten décida de tout mettre en oeuvre pour les "mettre a jour".

 

Appuyée par l'Association israélienne d'astrologie, elle entend tout mettre en oeuvre, et notamment les bénéfices de son prochain livre "l'astrologie pour tous", pour publier des photocopies des manuscrits originaux. "Je veux que tout le monde puisse voir  que science et astrologie ne sont pas inompatibles", dit-elle, fière de sa coopération avec un représentant de l'académie.

 

 

 הדף עלה לאתר ביום 30.12.2007

 הדף עודכן ביום 18.6.2014